SOCIO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY

Katedra regionálního managementu

Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Kontakt: Studentská 13 370 05 České Budějovice www.ef.jcu.cz
Vedoucí pracovník: Doc. Eva Cudlínová tel.: +420 387 772 506 e-mail: evacu@centrum.cz  

OBLAST VÝZKUMU

 • regionální aspekty udržitelného rozvoje
 • teorie environmentální a ekologické ekonomie
 • environmentální politika EU a Green economy
 • politika zaměstnanosti a dotační politika EU
 • energetická náročnost a uhlíková stopa domácností
 • sociální percepce environmentálních problémů
 • proměny současné evropské krajiny
 • socio-ekonomické aspekty změn klimatu
 • služby v regionech
 • cestovní ruch a turistika

KLÍČOVÁ SLOVA

 • udržitelný rozvoj
 • rozvoj regionů
 • politika EU
 • environmentální a ekologická ekonomie
 • environmentální sociologie
 • Green economy
 • životní prostředí
 • krajina
 • turistika
 • změny klimatu

CÍLE

 • vědecko-výzkumná činnost zaměřená na sociální, ekonomické a environmentální souvislosti regionálního rozvoje, zastřešující teoretické směry (především environmentální ekonomie) i praktické aspekty strukturálních politik EU
 • vzdělávání studentů v teoretických i praktických souvislostech regionálního rozvoje, dopadů na krajinu, environmentální ekonomie a strukturálních politik EU
 • posilování tzv. třetí role univerzit, tedy aktivní sdílení informací s rozhodovací sférou a veřejností.

VÝZKUMNÉ AKTIVITY

 • ekonomické hodnocení regionálních rozvoje a jeho disparit v rámci ČR a EU
 • environmentálně-ekonomické oceňování životního prostředí
 • alternativní indikátory k HDP – ekologická stopa států a měst
 • sociologická šetření zaměřená na vnímání environmentálních problémů, především změn klimatu, včetně analýzy spotřeby energie a produkce emisí skleníkových plynů v domácnostech a změn krajiny.

REFERENCE

Řešené projekty

 • 2012–2015 POSTDOK JU – Vytvoření postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě a podpora intersektorální mobility formou odborných zahraničních stáž, OP VK (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0006)
 • 2012–2015 COST Action IS 1007 – Investigating Cultural Sustainability
 • 2011–2014 REFRESH – Adaptive Strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems, 7. RP EU (reg. č. 244121)
 • 2010–2012 UNICREDS – University Collaborations in Regional Development Spaces EU,  Interreg IVC – Priority: Innovation and the knowledge economy, Theme: Employment, human capital and education, Type of intervention: Regional Initiative Project
 • 2009–2012 GILDED – Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand: European Post-Carbon Communities, 7. RP EU (reg. č. 225383)
 • 2009–2012 Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? Modelové strategie venkovského prostoru,  NAZV MZe (reg. č. QI92A023)

Výsledky

 • vědecké výsledky členů katedry jsou publikovány v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech (Global Environmental Change; Ecological Economics; Ecosystems; Environmental Policy and Governance; Agriculture, Ecosystems and Environment; Landscape and Urban Planning; Landscape Research aj.) i českých vědeckých publikacích (Agricultural Economics; Journal of Landscape Ecology; Acta Universitatis Carolinae – Environmentalica; Acta Universitatis Carolinae – Studia Sociologica; Acta Universitatis Bohemia Meridionales)

 • vědecké výstupy v podobě anglických i českých monografií, např. Is Globalization Overpowering Democracy?, Towards an Environmental Society?, Měnící se společnost?

 • spolupráce při organizaci mezinárodních konferencí Naše společná přítomnost a INPROFORUM

 • spolupráce s Krajským úřadem Jihočeského kraje – projekt UNICREDS. Tento projekt rozvíjí převoditelný model pro budoucí vzdělávací a regionální rozvojové programy, které mohou být přijaty EK
 • zpracování podkladů pro Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2014 – 2020

 

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

Akademické:

 • University of Missouri – Columbia ( USA)
 • Szczecin University/ Uniwersytet Szczeciński ( PL)
 • University of Belgrade/ Универзитет у Београду  ( SR)
 • Mendelova univerzita v Brně (  CZ)
 • Masarykova univerzita ( Brno, CZ )
 • Česká zemědělská univerzita v Praze ( CZ)
 • Univerzita Karlova v Praze ( CZ)

 

Firmy:

 • Novi Solutions s.r.o. (České Budějovice, CZ)

HLEDÁME

 • partnery do výzkumných projektů (popř. možnosti zapojení do již běžících projektů)  HORIZON 2020, Norské fondy, COST a ESPON a partnery pro společnou publikační činnost v těchto oblastech a tématech:
  • udržitelný rozvoj, klimatické změny, energetická spotřeba a uhlíková stopa, sociální a environmentální souvislosti zelené ekonomie, multifunkčního zemědělství, změny krajiny
  • talentované pracovníky s iniciativním přístupem k vyhledávání grantových příležitostí a psaním grantů
  • spolupráce s aplikační sférou – řešení projektů aplikovaného výzkumu TAČR související s energetickou spotřebou, jejím měřením a snižováním
  • partnery (akademické, průmyslové) pro řešení projektů souvisejících se teorií a praxí alternativních způsobů rozvoje regionů (nová a zelená, znalostní ekonomie)

NABÍZÍME

 • vedení a spolupráce na zahraničních projektech v oblasti regionálního rozvoje, managementu a politiky ŽP, venkovské turistiky a agroturistiky
  • zkušenosti z předchozích projektů
  • multidisciplinární tým
  • dlouhodobé vazby na zahraniční partnery
  • jazykové vybavení – angličtina, němčina
 • socioekonomické analýzy zejména v oblasti regionálního rozvoje a managementu ŽP, venkovské turistiky a agroturistiky. Dotazníková šetření.
  • analýza dostupných dat z veřejných zdrojů
  • analýza dat zadavatele
  • komparace
  • sestavení dotazníku podle požadavků zadavatele (konzultace k dotazníku).
  • vyhodnocení a interpretace dotazníku
 • konzultace pro státní správu v oblasti environmentálního managementu – snižování emisí CO2 z hlediska sociálních nástrojů řízení
 • oceňování životního prostředí
  • využití alternativních metod v oceňování životního prostředí jako nástroje pro management životního prostředí a regionální rozvoj
 • pořádání workshopů, konferencí přednášek týkající se regionálního rozvoje a managementu ŽP, venkovské a agroturistiky. Témata krajina, kulturní krajina, oceňování krajiny.
 •  ekopolitika a ekonomika životního prostředí
  • možnosti integrace rozměru životního prostředí do ekonomického rozhodování na úrovni ministerstev i regionálních úřadů. Ekologická politika z ekonomického úhlu pohledu. Ekonomické nástroje, jejich historie způsob a efektivnost uplatňování v případě vyžadované ekologické formy chování . Kurz se postupně zabývá širšími souvislostmi obecného vývoje problematiky vztahů ekologické politiky a ekonomiky, až po praktické řešení problémů ekonomickou politikou a ekonomickými nástroji EU a ČR.